Södra regionens kommunikationscentrum

Böcker m.m.

Dessa böcker är skrivna av Boel Heister Trygg och kan beställas via nätbokhandel eller bokhandel.

AKK i skolan
- en pedagogisk utmaning

Ur innehållet: Om pedagogen - ansvar, samverkan, nyckel till framgång?; Om assistenten; Om verksamheten; Konkreta tips från erfarna kollegor; Bemötande; Olika kommunikationsformer och hjälpmedel i vardagen; Mål och utvecklingsplan; Finns det en AKK-pedagogik, m.m., m.m.

TAKK - tecken som AKK

TAKK – Tecken som AKK är det mest vanliga "formella" AKK-sättet i Sverige. TAKK är både en metod och ett sätt att kommunicera som omgivningen använder sig av för att kommunicera med en individ med funktionsnedsättning. Tillämpning av TAKK ska alltid ske i förhållande till en individs behov.

Sedan boken TAKK – Tecken som AKK utkom första gången 2004 har kunskapen i metoden ökat. Nya målgrupper har tillkommit, och tecken har kommit att användas i andra, ibland närliggande, syften (babytecken, tecken i förskolan...). Begreppet TAKK har fått stor spridning. Boken är nu grundligt reviderad av författaren och uppgraderad till dagsaktuell terminologi, kunskap och praxis.

Boken har tre delar. Teoridelen ger en introduktion till kommunikation, språk och språktillägnande och till Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Frågor besvaras som: Vad är TAKK? Vem behöver TAKK? Hur skiljer sig TAKK från annat teckenanvändande? Läsaren får en översikt över aktuell forskning inom AKK och TAKK. Metoddelen ger stöd i hur vi kommer igång att använda TAKK. Den avslutande diskussions- och framtidsfrågedelen beskriver behov av bl a policy, rättigheter och utbildning.

Boken är skriven för dig som utbildar dig för eller är yrkesverksam i arbete med barn, ungdomar eller vuxna i behov av särskilt stöd i sin kommunikation.

Författaren har många års erfarenhet av eget arbete med barn, ungdomar och vuxna med kommunikationssvårigheter och är även föreläsare och författare inom AKK-området. Hon är logoped och verksam vid Södra regionens kommunikationscentrum, SÖK.


GAKK - grafisk AKK

När personer med funktionshinder behöver stöd i sin kommunikationsutveckling prövas ofta grafiska redskap i form av saker, bilder och symboler. Alla grafiska vägar är inte lika ändamålsenliga för en god kommunikationsutveckling. Frågorna är många och boken ger en rik mängd svar på frågor som "Vem behöver grafisk AKK?", "Vilka vägar kan stödja en god språkutveckling?", "Vad ska man välja och varför, kan man blanda olika sätt?", "Hur ska man introducera och bygga upp kommunikationen?".

Kommunikation och språk tar lång tid att bygga upp. Det sker i samspel med omgivningenoch med hjälp av bra redskap som passar idag men som också förbereder för morgondagens behov.

Boken GAKK - Grafisk AKK ger en översikt över området Grafisk AKK men framför allt ger den en samlad bild över hur man med hjälp av grafiska vägar kan stödja kommunikations- och språkutveckling i ett längre perspektiv.

Författaren är logoped och har många års erfarenhet av arbete med att introducera, stödja och utveckla kommunikation via grafisk AKK.

Tidig AKK

-Stöd för stora och små

Boken Tidig AKK är skriven för dig som arbetar med stora och små barn som fungerar på tidig kommunikativ nivå/tidig utvecklingsnivå.

Boken vill ge dig hjälp att utveckla din förmåga att se vad barnet kan, att se vad du själv gör och hur det påverkar barnet och att se vad barnet kan göra med hjälp från dig.

Den AKK som beskrivs innefattar både barnets uttrycksvägar till dig och barnets vägar att förstå dig, det vill säga dina uttrycksvägar till barnet.

Det handlar inte om att införa något nytt och ta bort något gammalt. Barnet kommunicerar redan. Och det är den kommunikationen vi utgår från. Med din hjälp kan barnet erbjudas att lägga till något till den redan befintliga kommunikationen.

Bygga och använda språk

-Bliss i AKK

Boken är skriven för dig som arbetar professionellt med eller som är anhörig/vän till en person som redan använder bliss eller som skulle ha glädje av tillgång till bliss som AKK.

Det finns blissanvändare som kan uttrycka i princip allting via blisspråket. Det är viktigt att man tidigt identifierar dessa och verkligen ger dem möljigheter att utveckla ett rikt och levande symbolspråk.

Är bliss då bara till för en liten grupp av personer med kommunikationssvårigheter som samtidigt har starka språkliga och kognitiva förmågor? Nej, blisspråket kan faktiskt fungera på många olika nivåer - från de enklaste ettordsmeningar till det mest avancerade språk - alltså precis om svenskt talspråk. Blisspråket ger genom sitt upplägg goda förutsättnngar både för språkligt växande och för kommunikation med andra. Betydligt fler barn och vuxna med kommunikationssvårigheter borde därför erbjudas att få utveckla språk via blissymboler.

I boken försöker författaren bl a ge svar på frågor som: Varför bliss? Hur ser blisspråket ut? Vilka metoder stödjer spåktillägnande via bliss, också för den som inte kommer att utnyttja alla språkets finesser? Hur väljer vi symboler och bygger upp en blisstavla? Hur inspirerar vi till levande kommunikation och samtal via blissymboler? Hur ska vi i omgivningen hjälpa blissaren att utveckla språkliga, kommunikativa och samtalsfärdigheter? Vågar vi introducera bliss tidigt, eller t o m sent, rentav till en person i vuxen ålder?Övrigt material

Detta material kan beställas direkt från SÖK via vår e-postadress - sok@sokcentrum.se

Affisch i A3-format, 50 kr, inkl. moms

1-4 affischer skickas dubbelvikta i kuvert.
5 eller fler affischer skickas i tub.
Porto tillkommer.

Teckenvykort 20 st, 100 kr, inkl. moms

Porto tillkommer

TAKK - Tecken som AKK - DVD, 100 kr, inkl. moms

Filmen ger teoretisk kunskap om och visar hur TAKK används i vardagen. Du får träffa en TAKK-användande omgivning i skola och vardag och TAKK-användare, både barn och vuxna.

Filmen knyter an till boken TAKK – Tecken som AKK (Heister Trygg, 2003) och används med fördel tillsammans med denna i undervisning/handledning av föräldrar eller personal.

Porto tillkommer.GAKK - Grafisk AKK. Om saker, bilder och symboler som Alternativ och Kompletterande Kommunikation - DVD, 100 kr, inkl. moms

DVD. 18 minuter
Till filmen hör boken GAKK - Grafisk AKK. Om saker, bilder och symboler som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. (Heister Trygg, B. 2009)
Porto tillkommerBygga och använda språk

– Bliss i AKK - DVD, 100 kr, inkl. moms

Filmen vill ge inspiration till att prova blisspråket, också där det inte är alldeles givet. Du får se hur samspelspartners gör för att på ett naturligt sätt i vardagen stödja språktillägnande som sker via bliss.

Du får möta blissanvändare i olika åldrar och på olika språklig och kognitiv nivå. Blisspråket kan fungera väl på olika nivåer - från enkla ettordsmeningar till avancerat språk. Du får också riktlinjer för hur man gör för att både börja och fortsätta med kommunikation via blissymboler. Filmen visar också hur viktigt det är att få möjlighet att träffa och samspråka med andra blissanvändare.

Till filmen hör boken Bygga och använda språk – Bliss i AKK (Heister Trygg, B. 2009)
Porto tillkommer