Södra regionens kommunikationscentrum

Vad är AKK

- Alternativ och kompletterande kommunikation?

Att tala är ett utmärkt sätt att kommunicera. Med vårt talade språk kan vi delta i samtal och uttrycka det mesta. Vid sidan av talet använder vi också andra sätt att kommunicera: gester, miner, skratt, pauser, ljud...

Vid olika funktionsnedsättningar - motoriska, kognitiva, språkliga, sociala – kan hela kommunikationen påverkas, inte bara talet. Att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla kan inte tala men alla kan kommunicera! För en fungerande kommunikation med omgivningen behöver vi ibland ta till Alternativ och Kompletterande Kommunikation, i vardagslag AKK.

Då handlar det om att kommunikation sker genom andra vägar än talat språk. Dessa vägar blir komplement till ett kanske bristfälligt tal eller alternativ, när talet inte fungerar. Som alternativ eller komplement fungerar sådana naturliga kommunikationsvägar som t ex kroppsspråk och gester. Det kan också handla om att utveckla språk via symboler eller tecken.

Viktigast i AKK är samspelspartners i omgivningen

Målet med habiliterande och pedagogiska insatser vid kommunikativa funktionshinder är att få tillstånd en fungerande kommunikation i vardagen. Insatserna kan riktas mot individen, han eller hon lär sig att använda andra vägar. Men det vanligaste är att insatserna riktar sig mot personerna i omgivningen och lär eller stödjer dessa att upptäcka eller utveckla andra vägar att kommunicera.

De flesta AKK-användare behöver både själva använda flera olika kommunikationssätt och möta andra som använder andra vägar för kommunikation. Det behövs ibland också hjälpmedel för t ex symboler eller bilder.

Manuella och kroppsnära kommunikationsformer:

naturliga reaktioner och signaler, gester, tecken…

För Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation använder vi begreppet TAKK. TAKK är en metod där tecken och tal används parallellt och individuellt, alltså efter den enskildes förmågor och behov. Det är inte samma sak som t.ex. tecken i förskolan (när tecken används allmänt med syfte att stimulera begrepp och språk). Det är inte heller ett språk som det svenska teckenspråket.


GAKK – Grafisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation:

konkreta föremål, bilder, pictogram, blissymboler samt bokstäver (skrift).

Gemensamt för all AKK är att det behövs ett omfattande stöd och ett långt tidsperspektiv för att kommunikationen ska kunna utvecklas. Man bygger kommunikation och språk tillsammans. Det finns inga enkla och snabba lösningar.

Samspelspartners behöver stöd för att stödja AKK-användaren, t ex genom att använda metoder, strategier och hjälpmedel som gynnar och utvecklar kommunikationen.

Boel Heister Trygg, leg logoped, SÖK, Södra regionens kommunikationscentrum

AKK-frågor

  • artiklar, texter som berör olika AKK-frågor.

 Ta pulsen på mig själv - Ta pulsen på mig själv

Ta pulsen på er kommunikativa miljö - Ta pulsen på er kommunikativa miljö

Bliss litteratur m m fördjupning - Bliss litteratur fördjupning

TAKK, litteratur m m fördjupning - TAKK metodlitteratur, m.m.

Tecken som AKK - vems ansvar? - Tecken som AKK vems ansvar 

Etik och AKK - också för äldre personer - Etik och AKK- också för aldre personer

ISAAC 2010, Barcelona - Isaac_barcelona

SÖKs presentationer vid ISAAC, Barcelona - SÖK:s presentationer vid isaac barcelona

Kommunikationspass, rubriker - Rubriker kommunikationspass

Folktecken - en guide till användande - Folktecken - en guide

Om policy och rättigheter

  • dokument och sammanställningar av olika slag. Dessa kan användas för att beskriva målgruppen för AKK eller rätten att kommunicera.

Alla har rätten - Alla har rätten

Alla har rätten, ryska - ratten att kommunicera, ryska

Alla har rätten, lettiska - rätten att kommunicera, lettiska

Kommunikativ miljö - I en kommunikativ miljö

In a Communicative Environment - In a communicative environment

Behov av AKK finns i olika grupper med funktionshinder - Behov av AKK finns i olika grupper med funktionshinder

Kriterier för kommunikationsverksamhet - Kriterier för kommunikationsverksamhet

FNs konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, kortversion (från www.regeringen.se) - FN:s konvention kortversion

Powerpoint, åhörarkopia, utdrag ur ovanstående konvention - FN:s konvention om rättigheter för individer med funktionsnedsättning

Informationsbroschyrer

  • material som du kan skriva ut och använda när du vill informera dig själv eller andra om AKK.

Tidig AKK - Tidig AKK

Konkreta föremål -

Bilder i AKK - Bilder i AKK

GAKK - Grafisk AKK - GAKK-broschyr.pdf

Kommunikativ omvårdnad - Kommunikativ omvårdnad

Samtala och tolka - Samtala och tolka.pdf

TAKK - Tecken som AKK - TAKK Tecken som AKK

Tecken som AKK -

Bokstavstavla - Bokstavstavla_delad